0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrespol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obiektu stawowego położonego w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Michał Świderek      18.10.2018 godz. 14:08


                                                                               Andrespol, dnia 17 października 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Andrespol

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obiektu stawowego położonego w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405; zm.: Dz.U z 2017 r. poz. 1566 i poz. 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1563, poz. 1590, poz. 1669 i poz. 1722) w związku z uchwałą NR XLVIII/468/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obiektu stawowego położonego w miejscowości Justynów - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31.10.2018 r. do 03.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, pok. 27 i 24 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Andrespol: http//www.bip.andrespol.pl (aktualności).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Andrespol lub na adres Urząd Gminy Andrespol, 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.11.2018 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126. (I piętro)

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405; zm.: Dz.U z 2017 r. poz. 1566 i poz. 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1563, poz. 1590, poz. 1669 i poz. 1722) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o ww. projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- o prognozach oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Andrespol, 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126,

2)      ustnie do protokołu,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: rgp@andrespol.pl

w terminie do dnia 18.12.2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrespol.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                              Dariusz Kubus

Wójt Gminy Andrespol

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrespol

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl