0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Gminy Andrespol » Referat Ogólnorganizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kierownik:Małgorzata Woźniak

tel.: 042-213-24-40 wew. 853

e-mail:kadry@andrespol.pl

 

 Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1.      Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

1)      przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,

2)      prowadzenie ewidencji korespondencji,

3)      prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

4)      prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

5)      nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

6)      prowadzenie archiwum Urzędu,

7)      przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie ich do właściwych Referatów.

2.      Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, a w szczególności:

1)      utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

2)      prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynków Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,

3)      analiza kosztów funkcjonowania Urzędu,

4)      zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

5)      zakup i prawidłowe gospodarowanie materiałami biurowymi i środkami czystości,

6)      prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

7)      prowadzenie księgi inwentarzowej,

8)      prowadzenie harmonogramu pracy kierowcy Urzędu i rozliczanie kart drogowych.

3.      Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1)      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

2)      organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

3)      przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4)      przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

5)      koordynowanie  działalności socjalnej Urzędu,

6)      przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

7)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika,

8)      prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,

9)      przygotowywanie umów dotyczących używania pojazdów prywatnych do celów służbowych,

10)  wydawanie pracownikom legitymacji ubezpieczeniowych oraz dla członków rodzin pracownika,

11)  kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

12)  prowadzenie list obecności,

13)  prowadzenie rejestru wyjść służbowych i prywatnych pracowników w czasie godzin pracy,

14)  prowadzenie dokumentacji związanej z awansowaniem, regulacją wynagrodzeń i wyróżnień,

15)  sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudniania,

16)  gospodarowanie odzieżą roboczą i ochronną,

17)  sprawowanie nadzoru nad terminowością przeprowadzanych badań lekarskich,

18)  koordynowanie działań związanych z BHP.

4.      Organizowanie referendów i wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5.      Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku gminy.

6.      Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie organizowania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

7.      Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi.

8.      Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

9.      Prowadzenie i aktualizacja kartoteki ewidencyjno-adresowej mieszkańców gminy.

10.  Podejmowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami działań zabezpieczających ochronę danych osobowych w Urzędzie.

11.  Wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,

12.  Prowadzenie tajnej kancelarii, a w szczególności:

1)      bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,

2)      udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,

3)      egzekucja zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,

4)      kontrola przestrzegania i właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów,

5)      prowadzenia bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

13.Współdziałanie i pomoc organizacyjno-prawna sołectwom, a w szczególności:

1)      utrzymywanie stałych kontaktów z organami sołectwa i wspieranie ich działalności,

2)                 pomoc w obsłudze prawnej sołectw,

3)      obsługa organizacyjna sołectw, w tym protokołowanie zebrań wiejskich,

        4)   przekazywanie sołectwom uchwał i decyzji Rady Gminy i Wójta,

        5) opracowywanie w oparciu o plany jednostkowe sołectw, zbiorowych planów    finansowych sołectw oraz przygotowywanie projektów budżetu Gminy w części dotyczącej Rad Sołeckich,

             6)  analizowanie uchwał podjętych przez zebranie wiejskie i sposobu ich realizacji,

        7) przekazywanie uchwał i protokołów z zebrań wiejskich Wójtowi Gminy i Radzie Gminy,

             8) wspólnie z Referatem Finansowym w zakresie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki finansowej sołectw,

             9) dbałość nad przestrzeganiem przez sołectwa postanowień statutu i innych przepisów    prawa,

      14. W zakresie oświaty, kultury i sportu:

            1)   wdrażanie rozporządzeń , instrukcji i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta.

            2)   współpraca z Kuratorium Oświaty we wszystkich sprawach dotyczących szkół.

            3)   współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach pracowników szkół.

            4)  prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stanowiskiem pracy dyrektorów szkół i przedszkoli.

            5)  sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz wykonania budżetu oraz realizacji środków  finansowych,

            6)   prowadzenie prac statystycznych.

            7)  przygotowywanie do zatwierdzania rocznych arkuszy organizacji i arkuszy placówek szkolnych i przedszkolnych oraz wniosków dotyczących organizacji pracy i sieci podległych placówek,

            8)   przyjmowanie planów działalności pozostałych placówek.

            9)   przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.

            10) udział w wizytacjach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w przedszkolach i szkołach.

            11) analizowanie realizacji obowiązku szkolnego w podległych szkołach.

            12) analiza i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego młodzieży do 18 roku życia, zamieszkałej na terenie gminy.

            13) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w zakresie organizacji doradztwa metodycznego na terenie gminy.

            14) analiza raportów organów nadzoru pedagogicznego w zakresie jakości pracy placówek prowadzonych przez gminę.

            15) sprawowanie kontroli nad aktualizacją przeglądów technicznych obiektów oświatowych oraz zabezpieczeniem przez dyrektorów odpowiedniego stanu bezpiecznych i higienicznych warunków  nauki, opieki i pracy,

            16) współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim oraz innymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

            17) nadzór nad programowaniem i bieżącą realizacją zadań wynikających ze statutów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,

            18) nadzór organizacyjny nad działalnością placówek oświatowych i organizacji sportowych we współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

            19) organizowanie współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

            20) organizowanie i koordynacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół.

            21) prowadzenie spraw związanych ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi, a w szczególności: przyjmowanie wniosków, weryfikowanie zgromadzonych dokumentów,  wydawanie decyzji oraz merytoryczne sprawdzanie rachunków i faktur dostarczanych przez wnioskodawców.

 

 

 

      15. W zakresie obrony cywilnej:

     1) czynności związane z obronnością i obroną cywilną realizowane są w zakresie ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i innych przepisach szczególnych, a także powierzone przez Szefa Wojewódzkiego i Gminnego Obrony Cywilnej oraz inne uprawnione organy,

             2) przygotowania organów gminy do działania w podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny i innych zagrożeń,

             3) świadczenia na rzecz sił zbrojnych i obrony kraju związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi, pokojowym uzupełnieniem wojsk oraz zabezpieczeniem ich rozwinięcia,

             4)  przygotowania Obrony Cywilnej dla zapewnienia w czasie wojny obrony ludności oraz dóbr materialnych i dóbr kultury przed skutkami działań wojennych jak również do udziału w czasie po­koju w akcjach związanych ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych, likwidację większych awarii i katastrof,

             5)  prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb Obrony Cywilnej gminy,

             6)  prowadzenie gminnego programu mobilizacji,

             7)  prowadzenie nadzoru w zakresie zabezpieczenia tajemnicy pań­stwowej i służbowej

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Andrzej Wielemborek [Zamówienia Publiczne]
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2006 godz. 20:09
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 lipiec 2010 godz. 09:41
Liczba odsłon:
  9821 od 30 marzec 2006 godz. 20:09  (średnio 3.33 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl