0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż i dzierżawa działek


 

Andrespol, dnia 18.09.2019 r.

Znak: RGP. 6845.1.2019

                                                

Wójt Gminy Andrespol ogłasza 
pierwszy nieograniczony przetarg ustny

 

na wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Andrespolu przy Placu Bankowym nr 4,
będącej własnością Gminy Andrespol.

 

 1. Przetarg dotyczy wydzierżawienia na okres 3 lat, w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej, nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 29,4 m² położonej w Andrespolu przy Placu Bankowym nr 4 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410/51 o pow. 59 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LD1M/00054736/5.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2019 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126 – sala posiedzeń I piętro.
 3. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 850,00 złotych netto plus 23% VAT.
 4. Postąpienie przy licytacji miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 20,- zł. netto.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 2550,00 złotych przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Andrespolu nr 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 – do dnia 11.10. 2019 roku.
 6. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, listach gwarancyjnych lub wekslach nie będą przyjmowane.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
 8. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.
 9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 7 dni od dania rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 11. Z lokalizacją obiektu oraz projektem umowy dzierżawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Andrespol, pokój 24a, II piętro, tel (42) 213-24-40,       (42) 213-22-88 w. 852. w godz. 7.30 – 15.30, wtorki 8.00 – 17.00, piątki 7.30-14.30
 12. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez uprzedzenia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 10, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

 

 


 

Andrespol, dnia 26.08.2019 r.

 

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Wójt Gminy Andrespol ogłasza, iż są przyjmowane wnioski o wydzierżawienie stanowisk handlowych
na chodniku przy cmentarzu położonym przy ul. Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 10,00 zł za 1 m2 stanowiska plus 23% VAT, płatny z góry za dany miesiąc.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Andrespol,ul. Rokicińska 126, w terminie do dnia 27.09.2019 r.

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba stanowisk będzie przeprowadzony przetarg na wysokość czynszu dzierżawnego.

Rozpatrzenie wniosków i przydział stanowisk, na które będą pojedyncze wnioski, odbędzie się do dnia 04.10.2019 r ,
natomiast ewentualny dodatkowy przetarg na stanowiska, na które będzie większa ilość wniosków odbędzie się
dnia 08.10.2019 r.

Informacje w sprawie wydzierżawienia stanowisk można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol,
pokój 24A, II piętro tel. 42 213 24 40, 42 213 22 88 wewn. 852,
w godz. 7.30 – 15.30, wtorki 8-17.00, piątki 7.30-14.30.

 


 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 listopad 2008 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2014 godz. 10:52
Liczba odsłon:
  53442 od 6 listopad 2008 godz. 10:31  (średnio 14.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl