0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Oświata


OGŁOSZENIE

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolonego w roku szkolnym 2012/2013 można pobierać w Urzędzie Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126 – Referat Spraw Obywatelskich  pokój nr  32(IIp)

Ostateczny temin złożenia niniejszych wniosków upływa z dniem 15 września 2012 rokuProgram PFRON „Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.


Wójt Gminy Andrespol uprzejmie informuje, że Gmina Andrespol została zakwalifikowana do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.
W ramach tego programu udzielana będzie pomoc na dofinansowanie kosztów nauki. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
" gminy wiejskie na terenie, których znajdują się wyłącznie wsie,
" gminy miejsko - wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.

Wnioski

Nabór wniosków zostanie uruchomiony po 15 sierpnia i będzie trwał do 30 września 2008 r. Wzory wniosków aktualnie dostępne są na stronie www.pfron.org.pl. oraz w Urzędzie Gminy Andrespol - pok. nr 32.

I. Warunki ubiegania się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu:

1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
a) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności,
b) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
c) mieszka na terenie gminy Andrespol

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A jest rodzic lub opiekun prawny

2. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
a) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
b) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1.351,20 w roku 2009.

3. Przyznana pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
a) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
b) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
c) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
d) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
e) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
a) opłaty za naukę (czesne),
b) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
c) dojazdów do szkoły.


4. Wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć:
a) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
b) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
c) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
a) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
b) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,
c) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
d) kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
e) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.


5. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.


6. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.


III. Umowa o dofinansowanie:
1. Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
2. Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Gminy oryginałów (do wglądu) dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego, faktur VAT za zakupione towary, a w przypadku, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty.
3. Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym objętym dofinansowaniem. Zajęcia szkolne w roku szk. 2009/2010 trwają od 1 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków (faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę za zakupione towary lub usługi a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty) przez okres 5 lat od daty ich uzyskania.
5. W przypadku, gdy Wnioskodawca, po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego dofinansowania jest rozliczenie całości środków finansowych uzyskanych w poprzednim roku i uznanie tego rozliczenia przez Gminę.
6. Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 29 lipiec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 29 lipiec 2009 godz. 15:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 4 wrzesień 2012 godz. 16:55
Liczba odsłon:
  8677 od 29 lipiec 2009 godz. 15:13  (średnio 3.84 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl