0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż i dzierżawa działek » Przetarg 26.11.2019 r.


Andrespol, dnia 24.10.2019 r.

Znak: RGP. 6845.1.2019

                                                

Wójt Gminy Andrespol ogłasza 
drugi nieograniczony przetarg ustny

 

na wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Andrespolu przy Placu Bankowym nr 4, 
będącej własnością Gminy Andrespol.

 

 1. Przetarg dotyczy wydzierżawienia na okres 3 lat, w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej, nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 29,4 m² położonej w Andrespolu przy Placu Bankowym nr 4 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410/51 o pow. 59 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LD1M/00054736/5.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126 – sala posiedzeń I piętro.
 3. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 650,00 złotych netto plus 23% VAT.
 4. Postąpienie przy licytacji miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 20,- zł. netto.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 1950,00 złotych przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Andrespolu nr 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 – do dnia 19.11. 2019 roku.
 6. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, listach gwarancyjnych lub wekslach nie będą przyjmowane.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
 8. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.
 9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 7 dni od dania rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 11. Z lokalizacją obiektu oraz projektem umowy dzierżawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Andrespol, pokój 24a, II piętro, tel (42) 213-24-40,       (42) 213-22-88 w. 852. w godz. 7.30 – 15.30, wtorki 8.00 – 17.00, piątki 7.30-14.30
 12. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez uprzedzenia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 10, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Świderek dnia 21 listopad 2019 godz. 15:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 21 listopad 2019 godz. 15:56
Liczba odsłon:
  72 od 21 listopad 2019 godz. 15:53  (średnio 4.28 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl