0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jak Załatwić Sprawę  » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny od osób fizycznych


Podatek leśny od osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć informację w sprawie podatku leśnego IL-1 oraz niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów
 2. Umowę dzierżawy lasu
 3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansów - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30;
wtorek w godz. 8-17;
piątek w godz. 7,30-14.30

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Andrespol w godzinach pracy Urzędu).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Brak

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - inspektor Wiesława Lauk-Kopytek (wymiar podatku)
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa)


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t. j. Dz.U. z 2013 r. poz.465 ze zm.)
Cena 1 m3 drewna stanowiąca podstawę do obliczania podatku leśnego – na podstawie Komunikatu  Prezesa GUS.

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
  • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UG,
  • Przy odraczaniu terminu płatności lub rozkładaniu na raty podatku lub zaległości podatkowej nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% stawki odsetek - podstawa prawna -Uchwała Nr XXXVII/299/98 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.  Pobierz =>  uchwała
 2. Podatek leśny można umorzyć.
 3. Podstawa prawna - art.67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  (t. j.  Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ).
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
 4. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 5. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
  • I rata - do 15 marca każdego roku
  • II rata - do 15 maja każdego roku
  • III rata - do 15 wrzenia każdego roku
  • IV rata - do 15 listopada każdego roku
 6. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie UG lub na indywidualne konto Podatnika podane w decyzji podatkowej.

 

Załączone pliki:Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 21 kwiecień 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2006 godz. 20:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 16 styczeń 2012 godz. 12:30
Liczba odsłon:
  8883 od 9 kwiecień 2006 godz. 20:00  (średnio 2.78 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl