0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jak Załatwić Sprawę  » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny od osób prawnych


Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego DR1 oraz niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów
 2. Umowę dzierżawy lasu
 3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansów - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30;
wtorek w godz. 8-17;
piątek w godz. 7.30-14.30

Termin Załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia .

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Andrespol w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Brak

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - inspektor Wiesława Lauk-Kopytek (czynności sprawdzające) 
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t. j. Dz.U. z 2013 r. poz.465 ze zm.)
Cena 1 m3 drewna stanowiąca podstawę do obliczania podatku leśnego –na podstawie Komunikatu  Prezesa GUS.

Uwagi:

 1. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
 2. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej  można odroczyć lub rozłożyć na raty
  • Podstawa prawna – art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613).
  • Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
  • Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% stawki odsetek - podstawa prawna  Uchwała Nr XXXVII/299/98 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. pobierz uchwałę
 3.  Podatek leśny można umorzyć.
  • Podstawa prawna –art. 67a,  art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613)
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
 4. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 5. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6, ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465).
  Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
  Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
 6. Wpłaty Należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Andrespolu
  Bank Spółdzielczy w Andrespolu nr 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

 Pliki do pobrania:Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 21 kwiecień 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2006 godz. 20:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 16 styczeń 2012 godz. 12:34
Liczba odsłon:
  9179 od 9 kwiecień 2006 godz. 20:00  (średnio 2.86 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl